Loading...
Strona główna 2020-08-29T15:32:41+00:00

PROCEDURA DLA RODZICÓW PRZED PRZYJŚCIEM DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Załącznik:
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W SULEJÓWKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19


Szanowni Rodzice

dnia 28.08.2020 r. o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie nowo przyjętych  przedszkolaków wraz z jednym opiekunem.

Rodzicom przypominamy, że funkcjonujemy w reżimie sanitarnym, dlatego prosimy              o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. Na spotkanie z dzieckiem może przyjść tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Na spotkanie przychodzą dzieci bez żadnych objawów choroby.
 3. Nie zabierajcie z domu żadnych zabawek.
 4. Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry od innych rodziców, dzieci i pracowników przedszkola.
 5. Rodzice proszeni o zakrywanie nosa i ust na terenie przedszkola.

 

Na dzień 01.09.2020 dzieci przynoszą kapcie,  ubranie zapasowe i pościel (dzieci  3, 4 letnie)

Prosimy o nie zakupowanie przyborów plastycznych.


SZANOWNI RODZICE!

Od dnia 25.05.2020r. Miejskie Przedszkole nr 1 będzie świadczyło zajęcia opiekuńcze dla dzieci Rodziców pracujących.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, aby zgłosić dziecko na taką opiekę należy zapoznać się z zamieszczonymi Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku w okresie Pandemii COVID – 19

Oraz dostarczyć do skrzynki podawczej lub przesłać na e-mail przedszkola
podpisane oświadczenia do dnia 20.05.2020r.

Załącznik: Procedury Bezpieczeństwa 
Załącznik: Oświadczenia

Prosimy również o odebranie z przedszkola rzeczy swoich dzieci takich jak: pościel, szczoteczka do zębów, itp. do dnia 20.05.2020r. w godz. 8-16, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 22 783 10 43

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf?


W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii Miejskie Przedszkole nr 1 do odwołania jest zamknięte dla interesantów.
Wszystkie terminy rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku zostają zachowane.

Informacje dotyczące przyjęcia / nieprzyjęcia dziecka można uzyskać telefonicznie w godz. 8.00- 16.00.

Osoba dzwoniąca proszona jest o przygotowanie informacji, które posłużą zweryfikowaniu tożsamości tj. data urodzenia , pesel dziecka.
Składanie potwierdzenia woli przyjęcia możliwe jest drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Za zaistniałe utrudnienia i zmiany przepraszamy.


Informacja o zapisie dziecka na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku pełni dyżur wakacyjny w okresie od 16.07.2020r. do 31.07.2020r. w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 2 w związku z rozbudową przedszkola.
Miejskie Przedszkole nr 1 kwalifikuje dzieci na dyżur wakacyjny na podstawie Zarządzenia NR.BBM.0050.203.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 14 listopada 2019 roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju dokumenty prosimy odesłać drogą wyłącznie elektroniczną.

Prosimy wysłać tylko komplet dokumentów tj.:

 1. wydrukowana i odręcznie podpisana karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny,
 2. zaświadczenia z pracy obojga rodziców, lub jednego rodzica samotnie wychowującego dziecko zawierające informację o zatrudnieniu oraz niekorzystaniu w tym czasie z urlopów np. wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego,

Dokumenty należy wysyłać  w terminie: od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie opublikowana na  stronie internetowej przedszkola w dniu 26 maja 2020 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna – 8 zł, za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 10 czerwca 2020 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Halinowie, oddział w Sulejówku, nr: 57 8019 0000 2005 8006 1469 0002.

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana na  stronie internetowej przedszkola w dniu 15 czerwca 2020r.

Ze względu na obecną sytuację, prosimy na bieżąco śledzić zamieszczane na stronie komunikaty, które mogą ulec zmianie. 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkoli i rady rodziców oraz dyrektora szkoły podstawowej i rady rodziców.
 2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca.   W okresie wakacyjnym przedszkola oraz szkoły podstawowe zapewniają jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących.
 4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej1 miesiąc.
 5. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
 6. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.
 7. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny jest dostarczenie zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu oraz dostarczenie do przedszkola lub szkoły podstawowej w odpowiednim terminie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, stanowiącej załącznik do niniejszych zasad organizacji dyżuru wakacyjnego.
 8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej, o przyjęciu do dyżurującej placówki decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka.
 9. Termin składania karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniem/zaświadczeniami o zatrudnieniu w dyżurującej placówce trwa od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące placówki.
 10. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2020 r.
 11. Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna obowiązująca w danej placówce za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 10 czerwca 2020 r., na rachunek bankowy podany na stronie internetowej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/szkole, imię i nazwisko dziecka”.
 12. Brak wniesienia opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej.
 13. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie ogłoszona  w dniu 15 czerwca 2020 r.
 14. Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub szkoły podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce -karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.
 15. Ilość miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej dyżurującym określa dyrektor placówki uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki.
 16. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującej placówki.
 17. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.
 18. Dyrektor placówki pełniącej dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola/szkoły podstawowej z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.
 19. W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach danej placówki.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sulejówku swoją działalność rozpoczęło w czerwcu 1946 r. Początkowo siedzibą Przedszkola był dom rodzinyy Marszałka Józefa Piłsudskiego “Milusin”, położony przy ul. Oleandrów 5. Od 1 listopada 2000 r. przedszkole przeniesiono do nowoczesnego budynku na ul. Paderewskiego 47. W przedszkolu w Dworku “Milusin” funkcjonowały 4 oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzone były w czterech kameralnych, choć niezbyt obszernych salach lekcyjnych adoptowanych z pokoi Dworku. Rekompensatę braku miejsca ćwiczeń stanowił piękny ogród ze starodrzewiem. Gdy tylko pogoda pozwalała był wspaniałym parkiem zabaw dla dzieci. Marzeniem dzieci, rodziców i pracowników przedszkola był nowy budynek spełniający wymogi bezpieczeństwa .

Dzięki inicjatywom Dyrektora Przedszkola kierowanym do władz samorządowych, współpracy i zaangażowaniu rodziców i ludzi dobrej woli udało się doprowadzić do powstania nowej placówki w oparciu o zmodernizowany budynek po szkole podstawowej. Dzięki licznym darczyńcom, zaangażowaniu władz miasta możliwa była przeprowadzka z „Milusina”.

Od 1 listopada 2000 r. Miejskie Przedszkole Nr 1 przeniosło siedzibę do budynku na ul. Paderewskiego 47

Czytaj więcej…

Szanowni Rodzice

dnia 28.08.2020 r. o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie nowo przyjętych  przedszkolaków wraz z jednym opiekunem.

Rodzicom przypominamy, że funkcjonujemy w reżimie sanitarnym, dlatego prosimy              o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. Na spotkanie z dzieckiem może przyjść tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Na spotkanie przychodzą dzieci bez żadnych objawów choroby.
 3. Nie zabierajcie z domu żadnych zabawek.
 4. Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry od innych rodziców, dzieci i pracowników przedszkola.
 5. Rodzice proszeni o zakrywanie nosa i ust na terenie przedszkola.

 

Na dzień 01.09.2020 dzieci przynoszą kapcie,  ubranie zapasowe i pościel (dzieci  3, 4 letnie)

Prosimy o nie zakupowanie przyborów plastycznych.


SZANOWNI RODZICE!

Od dnia 25.05.2020r. Miejskie Przedszkole nr 1 będzie świadczyło zajęcia opiekuńcze dla dzieci Rodziców pracujących.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, aby zgłosić dziecko na taką opiekę należy zapoznać się z zamieszczonymi Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku w okresie Pandemii COVID – 19

Oraz dostarczyć do skrzynki podawczej lub przesłać na e-mail przedszkola
podpisane oświadczenia do dnia 20.05.2020r.

Załącznik: Procedury Bezpieczeństwa 
Załącznik: Oświadczenia

Prosimy również o odebranie z przedszkola rzeczy swoich dzieci takich jak: pościel, szczoteczka do zębów, itp. do dnia 20.05.2020r. w godz. 8-16, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 22 783 10 43

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf?


W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii Miejskie Przedszkole nr 1 do odwołania jest zamknięte dla interesantów.
Wszystkie terminy rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku zostają zachowane.

Informacje dotyczące przyjęcia / nieprzyjęcia dziecka można uzyskać telefonicznie w godz. 8.00- 16.00.

Osoba dzwoniąca proszona jest o przygotowanie informacji, które posłużą zweryfikowaniu tożsamości tj. data urodzenia , pesel dziecka.
Składanie potwierdzenia woli przyjęcia możliwe jest drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Za zaistniałe utrudnienia i zmiany przepraszamy.


Informacja o zapisie dziecka na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku pełni dyżur wakacyjny w okresie od 16.07.2020r. do 31.07.2020r. w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 2 w związku z rozbudową przedszkola.
Miejskie Przedszkole nr 1 kwalifikuje dzieci na dyżur wakacyjny na podstawie Zarządzenia NR.BBM.0050.203.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 14 listopada 2019 roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju dokumenty prosimy odesłać drogą wyłącznie elektroniczną.

Prosimy wysłać tylko komplet dokumentów tj.:

 1. wydrukowana i odręcznie podpisana karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny,
 2. zaświadczenia z pracy obojga rodziców, lub jednego rodzica samotnie wychowującego dziecko zawierające informację o zatrudnieniu oraz niekorzystaniu w tym czasie z urlopów np. wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego,

Dokumenty należy wysyłać  w terminie: od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie opublikowana na  stronie internetowej przedszkola w dniu 26 maja 2020 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna – 8 zł, za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 10 czerwca 2020 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Halinowie, oddział w Sulejówku, nr: 57 8019 0000 2005 8006 1469 0002.

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana na  stronie internetowej przedszkola w dniu 15 czerwca 2020r.

Ze względu na obecną sytuację, prosimy na bieżąco śledzić zamieszczane na stronie komunikaty, które mogą ulec zmianie. 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkoli i rady rodziców oraz dyrektora szkoły podstawowej i rady rodziców.
 2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca.   W okresie wakacyjnym przedszkola oraz szkoły podstawowe zapewniają jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących.
 4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej1 miesiąc.
 5. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
 6. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.
 7. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny jest dostarczenie zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu oraz dostarczenie do przedszkola lub szkoły podstawowej w odpowiednim terminie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, stanowiącej załącznik do niniejszych zasad organizacji dyżuru wakacyjnego.
 8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej, o przyjęciu do dyżurującej placówki decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka.
 9. Termin składania karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniem/zaświadczeniami o zatrudnieniu w dyżurującej placówce trwa od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące placówki.
 10. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2020 r.
 11. Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna obowiązująca w danej placówce za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 10 czerwca 2020 r., na rachunek bankowy podany na stronie internetowej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/szkole, imię i nazwisko dziecka”.
 12. Brak wniesienia opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej.
 13. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie ogłoszona  w dniu 15 czerwca 2020 r.
 14. Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub szkoły podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce -karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.
 15. Ilość miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej dyżurującym określa dyrektor placówki uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki.
 16. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującej placówki.
 17. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.
 18. Dyrektor placówki pełniącej dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola/szkoły podstawowej z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.
 19. W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach danej placówki.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sulejówku swoją działalność rozpoczęło w czerwcu 1946 r. Początkowo siedzibą Przedszkola był dom rodzinyy Marszałka Józefa Piłsudskiego “Milusin”, położony przy ul. Oleandrów 5. Od 1 listopada 2000 r. przedszkole przeniesiono do nowoczesnego budynku na ul. Paderewskiego 47. W przedszkolu w Dworku “Milusin” funkcjonowały 4 oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzone były w czterech kameralnych, choć niezbyt obszernych salach lekcyjnych adoptowanych z pokoi Dworku. Rekompensatę braku miejsca ćwiczeń stanowił piękny ogród ze starodrzewiem. Gdy tylko pogoda pozwalała był wspaniałym parkiem zabaw dla dzieci. Marzeniem dzieci, rodziców i pracowników przedszkola był nowy budynek spełniający wymogi bezpieczeństwa .

Dzięki inicjatywom Dyrektora Przedszkola kierowanym do władz samorządowych, współpracy i zaangażowaniu rodziców i ludzi dobrej woli udało się doprowadzić do powstania nowej placówki w oparciu o zmodernizowany budynek po szkole podstawowej. Dzięki licznym darczyńcom, zaangażowaniu władz miasta możliwa była przeprowadzka z „Milusina”.

Od 1 listopada 2000 r. Miejskie Przedszkole Nr 1 przeniosło siedzibę do budynku na ul. Paderewskiego 47

Czytaj więcej…

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 8:00-13:00
Opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę od godz. 7:00 do godz. 8:00 oraz od godz. 13:00 do 17:00 w wysokości 1 PLN

wg Uchwały Nr XLVII/338/2013, NR XLVII/339/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r.