Loading...
O nas 2017-03-21T20:20:18+00:00

O nas

To już 70 lat

W czerwcu 1946 roku nasze Przedszkole rozpoczęło swoją działalność. Początek nie był łatwy. Kierowniczką została Pani Sabina Raczyńska, która wspólnie z nauczycielkami próbowała stworzyć dzieciom miłe miejsce pobytu. Zaadoptowany budynek starej willi przy ul. Reymonta (budynek obecnej poczty) wymagał wiele pracy, a przede wszystkim ciągłego borykania się o sprawy bytowe. Dzięki staraniom personelu przedszkola i rodziców zapewniono lepsze warunki funkcjonowania, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia nowych oddziałów.

Ważnym wydarzeniem w historii przedszkola była przeprowadzka wiosną 1956 do posiadłości ,,Milusin” przy ulicy Oleandrów.
Od tego momentu przez 44 lata dawna siedziba Marszałka Józefa Piłsudskiego była miejscem nauki i zabawy najmłodszych mieszkańców Sulejówka.
Nowe warunki zmuszały dyrektorów przedszkola do przeprowadzania licznych prac remontowych w celu dostosowania dworku do potrzeb placówki oświatowej.
W 1959 roku dyrektorem została Pani Maria Milej, która bardzo angażowała się w funkcjonowanie przedszkola, a zwłaszcza urządzanie ogrodu. Dzięki temu dzieci codziennie mogły obserwować świat przyrody, pracować na swoich działkach, zauważać zmiany, jakie niosą ze sobą pory roku.
Przedszkole nawiązało współpracę z autorami programów innowacyjnych, do dnia dzisiejszego wykorzystywanych w edukacji najmłodszych.
Placówka cieszyła się wówczas dużym zainteresowaniem, autorytetem nauczycieli i efektywnym zaangażowaniem ze strony rodziców.
W roku 1986 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.
Funkcję tę objęła Pani Krystyna Rokicka, która podobnie jak pani Milej pracowała w placówce od momentu jej założenia.
Wiodącym zadaniem w tym okresie było dbanie o rozwój, wychowanie, zdrowie i bezpieczeństwo przedszkolaków, a także wdrażanie nauczycieli do nowych metod pracy z dziećmi.
W 1991r. funkcję dyrektora objęła Pani Alina Gójska. Mimo wielu trudności z funkcjonowaniem budynku, który został wpisany w rejestr zabytków, starała się zachować dotychczasowy klimat panujący w dworku. Jednak przybywało coraz więcej dzieci i ciasne pomieszczenia nie wystarczały.
Władze miasta próbowały rozwiązać ten problem i wtedy pojawił się pomysł nowego przedszkola. W marcu 1990r. Rada Miasta podjęła uchwałę o przekazaniu „Milusina” Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na muzeum.
Od 1997r. ideę wszechstronnego rozwoju i stworzenia nowego przedszkola kontynuowała Pani Anna Dyńska.
Marzeniem dzieci, rodziców i pracowników przedszkola było, aby budynek spełniał wymogi bezpieczeństwa oraz posiadał wysoki standard. Dzięki wspólnej inicjatywie władz miasta, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców udało się doprowadzić do powstania nowej placówki na bazie zmodernizowanego budynku przy ulicy Paderewskiego 47, w którym wcześniej mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1. W listopadzie 2000r. zapadła decyzja o wyprowadzce przedszkola z „Milusina” do obecnej siedziby.
Od czerwca 2007 roku kontynuatorką działań poprzedniczek jest dyrektor Małgorzata Koseska.
Przedszkole promuje swoją działalność w środowisku lokalnym i włącza społeczność do proponowanych form i metod pracy. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić pociechom możliwie najlepsze warunki rozwoju. Stara się o to cały personel, który tworzy ciepłą, rodzinną i życzliwą atmosferę.
Dzięki współpracy z władzami miasta nasze Przedszkole może się nadal rozwijać. Już wkrótce powstaną nowe oddziały i liczba dzieci zwiększy się dwukrotnie.
Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze. Chcemy, aby każde czuło się tutaj dobrze i przychodziło do nas z ochotą. Mamy również wypracowane swoje formy pracy, w które włączamy rodziców, starając się tworzyć dzieciom jak najlepsze warunki zabawy i nauki.
Ważne jest, aby nasi absolwenci zdobywali nie tylko wiedzę, ale rozumieli i kierowali się w dorosłym życiu podstawowymi wartościami. Dziś możemy być dumni ze swych dawnych wychowanków, którzy powracają do nas jako rodzice obecnych dzieci.
Mija 70 lat istnienia naszego przedszkola i mamy nadzieję że następne lata będą równie wspaniałe, mimo że dawniej dzieci oglądały bajki na slajdach, a dziś grają w interaktywne gry komputerowe.
Zmieniają się czasy, zainteresowania najmłodszych i oblicze przedszkola, ale nie zmienia się jego rola w procesie edukacji.

Metody pracy

KOCHAMY NASZE DZIECI TAKIMI JAKIE SĄ – to myśl przewodnia koncepcji naszego przedszkola, która stwarza odpowiednie warunki do rozwoju i kształcenia dzieci – przyszłych pokoleń naszego miasta.
Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka i gwarantujemy wysokie efekty edukacji dzieci. Dzięki naszym działaniom wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, nabywają różnorodnych doświadczeń, są aktywne w wielu dziedzinach. Zapewniamy im bezpieczeństwo, ochronę, poszanowanie godności osobistej oraz podmiotowe traktowanie.
Nauczyciele naszej placówki poświęcają wiele uwagi na wyrobienie u dzieci poczucia własnej wartości, kreatywności, otwartości, przełamywanie barier w komunikowaniu się z innymi.
Rozpoznajemy indywidualne potrzeby i zdolności podopiecznych, dajemy szansę zdobywania umiejętności umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej, wyrównujemy braki i deficyty rozwojowe. Zapewniamy niezależny i twórczy charakter zabawy jako głównej aktywności dzieci.
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażający się: silną potrzebą wrażeń intelektualnych, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania.
Zadaniem wychowania przedszkolnego jest zatem stworzenie sytuacji, w których dziecko znajduje zaspokojenie tych potrzeb.
Nauczyciele, aby osiągnąć jak najlepsze efekty swojej pracy wykorzystują nowatorskie metody nauczania:
Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana,

Metoda ruchu rozwijającego, terapii i wspomagania rozwoju W. Sherborne,

Metoda pedagogiki zabawy – KLANZA – metoda twórczej ekspresji i swobodnej zabawy,

Metoda Naturalnej Nauki Czytania Ireny Majchrzak,

Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
Metoda rozwoju ruchowego K. Orffa, Kniessów,
Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,
Terapia muzyką klasyczną i ruchem,

Zabawy badawcze i doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, metody oparte na integracji sensorycznej
i projektu.
Realizujemy również programy własne:
„Wszystkie dzieci nasze są”,
„Rosnę zdrowo, czuję się bezpiecznie”,
„Wkrótce będę przedszkolakiem”,
„Przedszkolak przyjacielem przyrody”,
„Z ekologią na Ty”,
„Teatr i zabawa”,
„Tańczymy razem – zumba dla dzieci”.

Wspólnie świętujemy i bawimy się

Integracja społeczności i zaspokajanie potrzeb kulturowych realizowane jest poprzez systematyczne organizowanie teatru w wykonaniu: dzieci rodzicom, rodzice dzieciom.
Drugim ważnym elementem edukacji kulturalnej jest całoroczny cykl przedstawień w wykonaniu znanych teatrów dziecięcych i koncertów muzycznych, które ubogacają repertuar uroczystości w przedszkolu.
Na uwagę zasługują organizowane różnorodne uroczystości wewnętrzne o charakterze rodzinnym, takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Matki, bal andrzejkowy, mikołajkowy, karnawałowy, Piknik Rodzinny, zajęcia otwarte, integracyjne,
z udziałem rodziców wykonujących ciekawe zawody, Festiwal Teatralny, jubileusze. Dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, piosenkom i tańcom uroczystości te na długo pozostają w pamięci.
Imprezy i uroczystości okolicznościowe w przedszkolu dają dzieciom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, zdolności, talentów. Zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich, mogą oni poznać charakter działań wychowawczo -dydaktycznych oraz stosowane metody pracy z dziećmi.
W pracy i życiu przedszkola ważną rolę odgrywają również wydarzenia związane z obchodami Dnia Wiosny, Światowego Dnia Pluszowego Misia, Kolorowego Tygodnia, Międzynarodowego Dnia Ziemi, a także Dnia Konwencji Praw Dziecka.
Wszystkie te uroczystości stanowią ważny czynnik w wychowaniu i edukacji dziecka. Dzięki swej atrakcyjności wpływają na zaangażowanie emocjonalne dzieci i ich bliskich oraz efektywne współdziałanie.

Wychowanie patriotyczne

W naszej placówce przywiązuje się dużo uwagi do tradycji, patriotyzmu i budzenia poczucia przynależności narodowej. Historia Polski, Sulejówka i Przedszkola jest nierozłącznie związana z życiem wybitnego człowieka Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dzieci aktywnie uczestniczą w uroczystościach związanych z historią miasta: w obchodach rocznicowych
– 1 sierpnia, 15 września, 11-go listopada przy pomnikach w mieście. Organizujemy wycieczki pod pomnik Marszałka. Regularnie odwiedzamy Muzeum w dworku, który przez 44 lata był siedzibą placówki. Przedszkole współpracuje z Fundacją Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Owocem tej współpracy są zajęcia interaktywne w Milusinie organizowane dla dzieci, prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Czytamy, czytamy

Nie do przecenienia jest rola, jaką w rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką. Przez te działania rozwijamy wrażliwość i wpływamy na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Nasze przedszkole, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” włącza do pomocy rodziców, a także uczniów z pobliskiej szkoły podstawowej i ludzi powszechnie znanych w naszym środowisku lokalnym. Ponadto dzieci chętnie odwiedzają biblioteki w mieście i biorą udział w organizowanych przez nie konkursach.

Poznawanie środowiska i potrzeb ludzi

W naszym harmonogramie pracy nieodłącznym elementem jest pomoc chorym i potrzebującym. Prowadzimy akcje charytatywne typu „Góra grosza”, „Pola nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbiórki paczek świątecznych dla ubogich rodzin z Sulejówka, zbieranie nakrętek dla osób niepełnosprawnych, książek dla dzieci w szpitalach, wspieramy schroniska dla zwierząt oraz
w światową kampanię UNICEFU.
W przedszkolu podejmuje się również działania ekologiczne: zbiórkę zużytych baterii, prowadzi się szereg zajęć i konkursów o treściach przyrodniczych. Dzieci biorą udział w różnych festiwalach organizowanych poza przedszkolem. Co roku odbywają się przedszkolne całodniowe wycieczki do gospodarstw agroturystycznych, podczas których przedszkolaki poszerzają wiedzę na temat dawnego życia na wsi miło spędzając czas na łonie natury. Wychowankowie biorą udział w licznych warsztatach edukacyjnych związanych z tematyką zajęć wychowania przedszkolnego.

Nasi sprzymierzeńcy

Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym: Urzędem Miasta, m. in. z Wydziałem Oświaty i Promocji Miasta, Wydziałem Środowiska, Miejskim Przedszkolem nr 2, Przedszkolem w Zakręcie, Szkołą Podstawową nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Szkołą Podstawową Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, Szkołą Podstawową Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego, Prywatną Szkołą Muzyczną
im. J. i Z. Moraczewskich, Teatrem Muzycznym ,,Scena”, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, nadleśnictwem w Celestynowie i Drewnicy, Parafią Maryi Matki Kościoła, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. W przedszkolu odbywają się prelekcje i spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, którzy uczą dzieci jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Udział w życiu kulturalnym

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1 na bieżąco biorą udział w różnorodnych konkursach lokalnych i ogólnopolskich, zdobywają liczne nagrody i dyplomy.
Przykładem tego są zajmowane wysokie miejsca m.in. w:

  • XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Rozśpiewany Wawer’’ – zespół Groszek – II miejsce,
  • XV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Rozśpiewany Wawer’’ – zespół Bajka – I miejsce oraz zespół Tęcza – II miejsce,
  • X Edycji Konkursu Wokalnego ,,Mikrofon dla każdego” – III miejsce zespół Groszek,
  • Ogólnopolskim Wielopokoleniowym Ekumenicznym Teatralno – Muzycznym Festiwalu Bożonarodzeniowym „X Betlejem u Avetek”– II miejsce zespół Groszek,
  • Ogólnopolskim Konkursie plastycznym ,,Naplotkowała sosna, że nadeszła wiosna” – III miejsce.

Poza przedszkolem dzieci rozwijają swoje artystyczne talenty teatralne, muzyczne, taneczne i recytatorskie pod okiem profesjonalnych instruktorów, dzięki którym zdobywają liczne nagrody na festiwalach i konkursach artystycznych. Co roku prezentują swoje umiejętności na scenach lokalnych oraz warszawskich. Współpracujemy z Centrum Artystycznym „Scena”, które kształci artystycznie dzieci
i młodzież z Sulejówka i okolic.
Dzieci co roku reprezentują miasto na wielu festiwalach i konkursach teatralnych oraz wokalnych. Są to bardzo prestiżowe, ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy, w których to miasto Sulejówek daje się poznać od najlepszej artystycznej strony. Świadczy o tym ogromne uznanie i wiele nagród zdobytych przez przedszkolaków oraz absolwentów Miejskiego Przedszkola nr 1.
Absolwenci naszego przedszkola kontynuują naukę w szkołach: Podstawowej Nr 1, nr 2 i nr 3. Współpracując ze szkołami mamy możliwość obserwowania dalszych losów wychowanków. Z posiadanych informacji przekazanych nam przez nauczycieli szkół wynika, że dzieci uczęszczające do naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole pozyskuje sojuszników wspierających jego działalność. Wspólnie z rodzicami dzieci podejmujemy działania służące pożytkowi lokalnej społeczności. Respektujemy prawo rodziców do pełnej znajomości i akceptacji podejmowanych działań w placówce. Pełnimy wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą. W przedszkolu jest powołana i działa Rada Rodziców, która wspiera funkcjonowanie placówki.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sulejówku to placówka na miarę XXI wieku. Posiada nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, estetyczne i higieniczne warunki do rozwoju dzieci. Jest miejscem zespołowej pracy nauczycieli, którzy podejmują działania we współpracy z lokalnym środowiskiem. Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku przez upowszechnianie swoich osiągnięć. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą.
Dziecko zajmuje naczelne miejsce w działaniach placówki. Pobyt w przedszkolu sprawia dzieciom radość, a rodzice wiedzą, że ich dzieci są bezpieczne i mają zapewniony wszechstronny rozwój.
Traktujemy naszych wychowanków indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Rozwijamy ich gotowość do odkrywania świata. Kształtujemy społeczną i emocjonalną dojrzałość u naszych podopiecznych, wpajamy poczucie własnej wartości. Dążymy do stworzenia u dzieci postawy szacunku dla drugiego człowieka, środowiska i ojczyzny.
Celem przedszkola jest tworzenie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie rozwinięcia takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole
i późniejszym życiu.

JAK TO Z PRZEDSZKOLEM NASZYM BYŁO…

…70 lat temu przedszkole nasze powstało,
Bardzo mało dzieci jeszcze wtedy miało.
Pierwszą siedzibą był budynek mały,
Tam dzieci się bawiły, tańczyły, śpiewały.
Teraz jest tam poczta – pewnie wszyscy wiecie,
Gdzie paczki i listy wysyłać możecie.

Po 10 latach przedszkolna rodzina
Przeniosła się z radością wprost… do „Milusina”.
Marszałek Piłsudski mieszkał tam lat kilka,
Czasy te minęły niczym jedna chwilka.

„Milusin” się szczycił przepięknym ogrodem,
Dzieci tam jeździły drewnianym samochodem.
Był tramwaj na płozach, samolot, kolorowa żaglówka,
Niczym wesołe miasteczko w środku Sulejówka.
Ten uroczy zakątek służył przez lat wiele,
Chodzili tam nasi rodzice i ich przyjaciele.

Po 44 latach, które szybko minęły…
Dzieci w obecnym budynku naukę rozpoczęły.
W naszym przedszkolu jest zabawek i książek bez liku,
Każdy ma tu miejsce przy swoim stoliku.
Razem z naszą panią pilnie się uczymy,
Gdy czas na zabawę – chętnie się bawimy.
Już 16 lat tutaj miło czas spędzamy
I do tego miejsca z radością wciąż wracamy.

Powiem wam coś jeszcze… nie mówcie nikomu,
Że my tu się czujemy lepiej niż w domu.