Loading...
Rekrutacja 2019-06-11T20:00:36+00:00

Rekrutacja – kryteria i zasady

Dzieci, które od 1 września 2019 r. rozpoczną
edukację w Miejskim Przedszkolu nr 1

zapraszamy wraz z rodzicami na spotkania adaptacyjne
w dniach 25, 26 czerwca (wtorek, środa) od godz. 16:00


INFORMACJA Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku
dotycząca kryteriów oraz terminów rekrutacji do przedszkola

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
• Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
• Zarządzenie Nr BBM.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 17 stycznia 2019 r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU

 1. Dziecko do przedszkola zapisują rodzice lub prawni opiekunowie– zwani dalej rodzicami
 2. Podczas zapisu rodzic powinien posiadać:
  a) wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami (prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie.)

   WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  -> WNIOSEK

   OŚWIADCZENIA RODZICÓW -> OSWIADCZENIA

b) dokument tożsamości jednego z rodziców /do wglądu/
c) skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL /do wglądu/

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY 8:30 – 15:30
OD 25.02.2019 r. DO 15.03.2019 r.

Na rok szkolny 2019/2020 obowiązują następujące procedury rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 1 :

 1. Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do Miejskiego Przedszkola nr 1 składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami – wniosek dostępny w placówce i na stronie internetowej.
  UWAGA: PRZYJMOWANE SĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI
  (NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW)!
 2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe.
 3. Jeżeli nadal są wolne miejsca w przedszkolu Komisja rekrutacyjna przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do placówki dzieci spełniające  kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Sulejówku określa Zarządzenie BBM.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dn. 17 stycznia 2019

.

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 25.02.2019 r.
do 15.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.
do 09.05.2019 r.
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 22.03.2019 r.

do dnia 14.05.2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. dnia 26.03.2019 r.
o godz. 15.00

dnia 15.05.2019 r.
o godz. 12.00

4 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2019 r.
do 02.04.2019 r.

od 16.05.2019 r.
do 20.05.2019 r

5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. dnia 09.04.2019 r.
o godz. 12.00

dnia 21.05.2019 r.
o godz.12.00

.

5. Kryteria wraz z liczbą punktów ustalone Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek  z dnia 8 lutego 2017 r.  dla II etapu postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Dziecko 3- letnie, zamieszkałe do 3 km od przedszkola do którego rodzice składają wniosek 55 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2 Dziecko rodzica samotnie wychowującego , pracującego lub studiującego w trybie dziennym lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 15 1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
2) zaświadczenie ze szkoły.
3 Dziecko , którego jeden z rodziców bądź oboje rodzice wychowujący dziecko pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 10 1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
2)zaświadczenie ze szkoły.
4 Rodzice dziecka lub jedno z rodziców  lub rodzic samotnie wychowujący dziecko  mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku. 10 Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.
5 Istnieje potrzeba zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie 10 Pisemne oświadczenie rodziców.
6 Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

15

Pisemne oświadczenie rodziców.

6. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

7. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 3 (4 kolumna), składane są w oryginale, w przypadku   PIT-u dokument ten należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

9. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola   składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

10. Postępowanie odwoławcze

Rodzaj czynności Termin
1 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
3 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
4 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej