Loading...
Rekrutacja 2020-04-21T10:43:02+00:00

Rekrutacja – kryteria i zasady

SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii Miejskie Przedszkole nr 1 do odwołania jest zamknięte dla interesantów. Wszystkie terminy rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku zostają zachowane.

Informacje dotyczące przyjęcia / nieprzyjęcia dziecka można uzyskać telefonicznie w godz. 8.00- 16.00.

Osoba dzwoniąca proszona jest o przygotowanie informacji, które posłużą zweryfikowaniu tożsamości tj. data urodzenia , pesel dziecka.
Składanie potwierdzenia woli przyjęcia możliwe jest drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Za zaistniałe utrudnienia i zmiany przepraszamy.

—————————————————————————————————————-

INFORMACJA
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku
dotycząca kryteriów oraz terminów rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021

UWAGA: Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach
nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania
wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.
W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,
o wysyłce dokumentów.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
• Uchwała Nr XVIII/181/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
• Zarządzenie Nr BBM.0050.14.2020 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 stycznia 2020 r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU

 1. Dziecko do przedszkola zapisują rodzice lub prawni opiekunowie– zwani dalej rodzicami
 2. Podczas zapisu rodzic powinien posiadać:
  a) wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami (prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie.)

   WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  ->WNIOSEK

   OŚWIADCZENIA RODZICÓW -> OŚWIADCZENIA

UWAGA: PRZYJMOWANE SĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI
(NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW)!

b) dokument tożsamości jednego z rodziców /do wglądu/
c) skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL /do wglądu/

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY 8:30 – 15:30
OD 02.03.2020 r. DO 20.03.2020 r.


Terminy postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Sulej
ówku
Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.14.2020 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 stycznia 2020 r.

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 02.03.2020 r.
do 20.03.2020 r.

od 02.06.2020 r.
do 05.06.2020 r.
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 27.03.2020 r.

do dnia 10.06.2020 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. dnia 31.03.2020 r.
o godz. 15.00

dnia 15.06.2020 r.
o godz. 12.00

4 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2020 r.
do 07.04.2020 r.

od 16.06.2020 r.
do 19.06.2020 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. dnia 16.04.2020 r.
o godz. 12.00

dnia 22.06.2020 r.
o godz.12.00


Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)  kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w uchwale Nr XVIII/181/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2020 r. tzw. kryteria samorządowe.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.


Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Droga dziecka 3 letniego z domu lub rodzica z miejsca pracy, do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przyjmującego dzieci w tym wieku. – 5 punktów 5 Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie z pracy rodzica, ze wskazanym miejscem wykonywania pracy.
2 Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze czasu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko* – 5 punktów 5 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
3 Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje w pełnym wymiarze czasu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 punkty 2 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
4 Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Sulejówku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych dla miasta Sulejówek – 3 punkty 3 Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.
5 Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, lub rodzice zgłaszają na raz w rekrutacji więcej niż 1 dziecko  – 2 punkty 2 Kopie orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta, oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.
6 Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 6 pkt.
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

* Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

**Wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) – podana zgodnie z § pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)


Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku:

I.  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe) 

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
(Nr XVIII/181/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2020 r.) 

 • Dokument potwierdzający o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie. Zaświadczenie pracodawcy ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy.
 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 • Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 • Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.
 • Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.
 • Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 • Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.
 • Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Rodzaj czynności Termin
1 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
3 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
4 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej